www.pokoy.bg
02/936 64 80; 0878 200 835;
0888 345 291; 0878 345 291
 
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ПОКОЙ
ТРАУРНА АГЕНЦИЯ ПОКОЙ
www.pokoy.bg
02/936 64 80; 0878 200 835;
0888 345 291; 0878 345 291

*1. Съобщение за смърт
*2. Декларация за семейно положение
     /по образец от траурната агенция/
*3. Талон за кремация
*4. Лична карта/паспорт/ на починалия
*5. Декларация за кремация попълнена
      от най близък  роднина по права линия
*6. Документ/в оригинал/ удостоверяващ   родствената връзка с починалото лице

* В случай че желаете да получите и съхранявате урната вкъщи трябва да попълните следната декларация*

Необходими документи за полагане на урна в наследствено гробно място
/урнова ниша/:

*1. Квитанция за платено гробно място
*2. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място
/урновата ниша/

Необходими документи за кремация:

КАТАЛОГ УРНИ
Заб.:  Извлечение от Наредба № 2 на МЗ от 21 април 2011 г.
Чл.20. (4) (ДВ,бр.36 от 2011 г.) Прахът на починалия се поставя в специален съд (урна) и се пренася за извършване на обреда по урнополагане, определен от  близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на близките на починалия.
(5) По желание на близките прахът на починалия може да бъде разпръснат на специално определени места в рамките на гробищните паркове, на открито в природата или в частни имоти, намиращи се извън населени места, като в последния случай е необходимо писмено съгласие на собственика на имота.
(6) Прах от непотърсени урни в срок от 30 дни се заравя в определени урнови гробове на територията на гробищния парк или гробището.

НАРЕДБА № 2
ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА
ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ  ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ,
ПОГРЕБВАНЕТО И
ПРЕНАСЯНЕТО
НА ПОКОЙНИЦИ
НАРЕДБА  ЗА
ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНА
ДЕЙНОСТ КЪМ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Copyright © 2011-2017  ·  Pokoy  ·  All Rights reserved  ·  e-m@il: pokoy.bg@abv.bg  ·